Profila Zorg en de waarde van het keurmerk christelijke zorg

Op 23 februari 2015 ontving stichting Profila Zorg het keurmerk christelijke zorg. Het was een feestelijke bijeenkomst met taart, felicitaties en de nodige belangstelling vanuit de organisatie. De vraag is nu of de taart het feestelijk maakte, of dat er nog een belangrijkere reden was om een feestje te vieren. Die andere reden was dat een externe organisatie haar waardering had uitgesproken over de identiteit van Profila Zorg, zoals men dat ervaren had in de gesprekken met medewerkers en gelezen in de diverse identiteitsdocumenten.

Voor Profila Zorg was dat een belangrijk gegeven, omdat er in de jaren daarvoor hard gewerkt was aan het herdefiniëren van de identiteit van de organisatie. Het gaat in dit kader te ver om op de redenen hiervoor in te gaan, maar er was een situatie ontstaan rond de identiteit en de daaruit voortvloeiende zorgvisie die die heroriëntatie noodzakelijk maakte.

In 2010 is begonnen met het nadenken over de vraag wat ons inspireert en motiveert om ons werk te doen. Deze vraag is breed binnen de organisatie gedeeld en met het antwoord is een commissie aan de slag gegaan. Dit heeft geleid tot het ‘7C-model’, wat nog steeds de basis is van het identiteitsbeleid. Het model beschrijft de belangrijkste relaties binnen de zorg, waar onder de relatie met God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze relatie is bepalend voor de andere relaties, bijvoorbeeld die tussen cliënt en medewerker. Het gaat verder uit van een christelijke holistische mensvisie in de drieslag ‘geest, ziel en lichaam’. De psyche (ziel) en het fysieke (lichaam) beperkt kunnen zijn, maar de geest als verbinding met God niet. Dit is de kernvisie van waaruit we ons werk doen. Het voorgaande is voor de meeste medewerkers vooral een theoretisch model. Om het praktisch te maken is daarna het methodisch handboek, met een reader als naslagwerk ontwikkeld. Hierbij gaat het niet om een specifiek christelijke methodiek. Het is een hulpmiddel met in de algemene praktijk bewezen methodieken die door christenen gebruikt kunnen worden.

Profila Zorg is een professionele instelling die midden in de wereld zijn werk doet. We worden geconfronteerd met diverse ethische kwesties. Aangezien we voor iedereen transparant willen zijn over wat onze normen en waarden zijn, is het ethisch document geschreven. Dit is een ‘levend’ document dat gevoed wordt door de ethische vragen waarmee medewerkers in hun werk geconfronteerd worden.

Bezig zijn met identiteit is geen statisch gebeuren. Het is dynamisch, continu in ontwikkeling. Daarom is het goed dat het keurmerk niet oneindig geldig is, maar naar drie jaar opnieuw getoetst. Het hebben van het keurmerk is daarmee niet alleen onderscheidend en voor christelijke zorgzoekers een hulpmiddel. Het is voor Profila Zorg ook verbondenheid met al die andere keurmerk zorgverleners. Samen laten we zien wie we zijn: professionals die zich in hun werk en leven laten leiden door hun christenzijn.

Daarom zijn we dankbaar dat ook EBC Zorg, onderdeel van de Profila Zorggroep, in 2016 het keurmerk mocht ontvangen.

 

Rien Brand,

Directeur-bestuurder Profila Zorggroep

353