Eleos, specialist in christelijke ggz

Hoevelaken

Bekijk beschikbare vacatures

8.3/10
48 beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Psycholoog
  • Klinisch psycholoog
  • Psychotherapeut
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Psychiater
  • Begeleid / beschermd wonen
  • Kinder- en jeugdpsycholoog
  Lees meer
 • Thematiek
  • ADHD
  • Angstproblemen
  • Autisme
  • Burn out
  • Depressie
  • Dwangproblemen
  • Familierelaties
  • Geestelijke gezondheid
  • Overspannen
  • Paniekstoornis
  • Zelfdoding
  Lees meer
 • Werkwijze
  • Groepstherapie
  • Individuele therapie
  • Psychotherapie
  • Kortdurende behandeling
  • Gedragstherapie
  • EMDR
 • Registraties
  • ISO
  • BIG
  • GZ psycholoog
  • SKJ
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  -
 • Introductie
  Eleos is specialist in christelijke ggz. We bieden behandeling en begeleiding aan volwassenen, kinderen en jongeren. Natuurlijk volgen we daarbij de laatste wetenschappelijke inzichten. Maar er is iets dat ons als christelijke ggz-instelling onderscheidt: we zijn ervan overtuigd dat je geloof onlosmakelijk verbonden is met je psychisch functioneren. We geloven dat grote woorden je niet verder helpen, kleine stapjes wel.
 • Deze zorgverlener biedt zorg aan bij u thuis.
 • Deze zorgverlener biedt Online hulpverlening aan.
 • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
 • Bij deze zorgverlener kunt u terecht voor een verblijf op locatie van de zorgverlener (intramuraal).
 • Financiering
  Als we volwassenen ggz bieden:
  De kosten voor volwassenen ggz worden meestal vergoed vanuit de basisverzekering. Elke Nederlander is in principe verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Vanuit de basisverzekering worden alle ggz-behandelingen vergoed. Wel betaal je over vergoedingen vanuit je basisverzekering een eigen risico (dit bedrag is in 2018 vastgesteld op €385 en kun je in stappen van €100 aanvullen met een vrijwillig eigen risico tot maximaal €885). Je hebt in ieder geval een verwijzing van je huisarts of andere zorgprofessional nodig om je ggz-behandeling vergoed te krijgen.

  Ook jeugd ggz:
  De kosten van jeugd-ggz worden vergoed door de burgerlijke gemeente. Je hebt dan een beschikking nodig, die je bij de gemeente aan kunt vragen. Als je meer wilt weten over beschikking en de kosten van jeugd-ggz, kun je contact opnemen met de gemeente waar je (kind) woont.
 • Werkgebied
  landelijk
 • Vestigingen


 • Wijze van aanmelden
  Aanmelden kan via www.eleos.nl/aanmelden.
 • Werktijden
  Afhankelijk van de behandellocatie, meestal van maandag tot en met vrijdag (8:30 tot 17:00 uur).
 • Gespecialiseerd in:
  christelijke ggz
 • Identiteit
  Protestants Christelijk
 • Percentage christenen onder cliënten:
  90
 • Grondslag / doelstelling
  Bij Eleos werken we vanuit ons geloof in God. Het voordeel van christelijke ggz, is dat we goed begrijpen hoe geloof en psyche met elkaar verbonden zijn. Of en in welke mate jouw geloof besproken wordt tijdens je behandeling, bepaal je zelf. Ook wanneer je niet christelijk bent, kun jij ben ons terecht voor geestelijke gezondheidszorg.

Deze zorgaanbieder is in het bezit van het Certificaat Christelijke Zorg. Bij het aanvragen van dit certificaat zijn de volgende antwoorden gegeven

 • Identiteit
  De christelijke identiteit van de instelling ligt verankerd in de grondslag zoals opgenomen in de statuten van de instelling, doordat hierin verwezen wordt naar de Bijbel als gezaghebbend Woord van God.
  Doel en grondslag
  Artikel 3
  1. De grondslag van de stichting is de Heilige Schrift en de daarop gegronde Drie
  Formulieren van Enigheid.
  2. De stichting heeft ten doel het bieden van geestelijke gezondheidszorg genormeerd aan
  de in lid 1 genoemde grondslag, vooral aan personen die behoren tot de gereformeerde
  gezindte en verder aan allen die deze zorg behoeven.
 • Personeelsbeleid
  Het personeelsbeleid besteedt aantoonbaar aandacht aan het onderdeel ‘christelijke identiteit van de sollicitant’.
  Eleos is de specialist in christelijke GGZ. Dit heeft niet alleen een externe werking, maar werkt ook
  door in de visie die Eleos heeft ten aanzien van arbeid, personeel en personeelsbeleid:
   vanuit de bijbel geloven wij dat we een opdracht hebben de aarde te bouwen en bearen, de
  zogenaamde ’scheppingsopdracht’; de medewerker heeft o.a. door arbeid de mogelijkheid om
  te voldoen aan Gods cultuuropdracht;
   o.a. door arbeid kan de mens God eren en danken; de mens kan door arbeid God dienen;
   de mens is als sociaal wezen geschapen, binnen de arbeid dient de mens de mogelijkheid te
  hebben contacten aan te gaan en te onderhouden; de mens kan zijn naaste dienen door arbeid;
   de arbeid dient een beroep te doen op de capaciteiten van de arbeidende mens en ruimte
  bieden om de gaven verder te ontwikkelen.
  De uitgangspunten voor het personeelsbeleid van Eleos kunnen worden samengevat in de volgende
  begrippen:
  1. rentmeesterschap;
  2. verantwoordelijkheid;
  3. rechtvaardigheid;
  4. integriteit;
  5. visie op gezag in de arbeidsorganisatie.
 • Deelname netwerk
 • Communicatie
  De instelling draagt zorg voor een transparante communicatie over haar grondslag en identiteit en de daarop gebaseerde werkwijze. Dit is minimaal terug te vinden op de website van de instelling en klantendocumentatie (indien van toepassing).
  https://www.eleos.nl/over-eleos/
 • Bestuurders en grondslag
  De toezichthouders, bestuurder(s), leidinggevenden en medewerkers van de organisatie onderschrijven de christelijke grondslag en leven deze voor.
  Zin om je te verbinden?
  Er is iets dat Eleos bijzonder maakt. Wij doen ons werk vanuit ons geloof in God. We geloven dat Hij onze Schepper is, Die ons beter kent dan wie ook en Hij maakt herstel mogelijk – ook al blijven er soms barsten en scheuren over in dit leven. Deze hoop is de basis voor ons werk.

  Eleos is specialist in de christelijke geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dat houdt in dat cliënten bij ons zorg ontvangen volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, door middel van behandelingen die bewezen effectief zijn. Daarnaast betekent dit dat we zorg verlenen vanuit een christelijke identiteit. De samenhang tussen geloof en psyche is dan ook een belangrijk aandachtspunt binnen de zorgverlening, omdat we geloven dat dit bijdraagt aan herstel.
  Werken als specialist in de christelijke ggz vraagt van jou specifieke competenties, attitudes en gedragskenmerken. In deze uitnodiging beschrijven we dat nader in de hoop dat dit je extra motiveert om bij ons te komen werken.
  Specialist in christelijke ggz

  Omdat Eleos specialist is in christelijke ggz, zijn we expliciet geïnteresseerd in de relatie tussen geloof en psyche en betrekken we dit bij de zorgvraag van onze cliënten. We wegen samen met de cliënt zorgvuldig af hoe deze thematiek in timing en intensiteit past binnen het geheel van behandeling en begeleiding.

  Als het gaat om geloof en psychische problematiek hebben we diverse interventiemogelijkheden. Zo benutten we de mogelijkheden van de christelijke gemeente als sociale omgeving die kan bijdragen aan herstel. Met psychologische methodieken ontrafelen wij de kluwen van problematiek en geloofsbeleving. Daarnaast weten we hoe geloof enerzijds tot steun kan zijn en andersom geloofsworstelingen kunnen leiden tot psychische spanningen. Sensitiviteit, kennis en vaardigheden ten aanzien van deze thematiek vinden wij erg belangrijk.

  Specialist in christelijke ggz ben je niet zomaar, daarom heeft Eleos een intern scholingsprogramma waarin je in drie jaar tijd je bekwaamt tot specialist in de christelijke ggz.

  Onze cliënten
  De meerderheid van onze cliënten heeft een protestants-christelijke achtergrond. Zo kerkt een groot gedeelte van onze cliënten in één van de verschillende reformatorische of gereformeerde kerken die ons land rijk is. Een groeiend aantal cliënten weet zich verbonden met de meer evangelische geloofsgemeenschappen. We zien het als een voorrecht en teken van vertrouwen dat we voor een brede groep van christenen van betekenis kunnen zijn in ons hulpaanbod. Iedereen is welkom bij ons. Wij zien dat ook niet-christelijke cliënten bij ons aankloppen voor goede zorg en daar zijn we blij mee.

  Onze visie
  Herstelondersteunende zorg en het christelijk geloof passen goed bij elkaar. Wij hebben binnen de ggz te maken met lijden en onvolmaaktheid. Soms is klinisch herstel slechts beperkt mogelijk. Wij geloven dat werken aan herstel verder reikt dan alleen het terugdringen of genezen van de symptomen van psychische ziekte. Samen met cliënten zoeken we daarom ook naar existentieel herstel en nieuw perspectief. Hiermee geven wij vanuit onze christelijke perspectief invulling aan positieve gezondheid.

  Jouw toegevoegde waarde
  Belangstelling
  Op het kennisgebied geloof en psychisch functioneren is nog veel te winnen. We zoeken medewerkers die nieuwsgierig in de wereld staan, ons thema een warm hart toedragen en zich daar verder in willen ontwikkelen. Het palet aan christelijke stromingen binnen onze doelgroep is groot. Het is essentieel dat je de leef- en denkwereld van onze cliënten goed begrijpt. Enerzijds doordat je zelf actief verbonden bent met een christelijke kerk, anderzijds door je te verdiepen in de geloofsovertuiging en belevingswereld van christenen die net iets anders geloven dan jij. Oprechte belangstelling vinden we een wezenlijke competentie van een specialist in christelijke ggz.

  Overstijgen
  Wij gaan er vanuit dat je de thema’s die raken aan geloof en kerkelijke cultuur begrijpt en kunt benoemen. Daarnaast verwachten we dat je in staat bent je eigen visie te overstijgen in het contact maken met cliënten met een net iets andere christelijke geloofsbeleving. Het kunnen omgaan met diversiteit, en ook het waarderen ervan, geeft je ruimte als zorgverlener en het kan jezelf ook verrijken.

  Christelijk onderscheidingsvermogen
  We hebben bij Eleos onze professionele codes en onze eigen beroepsethiek. Daar houden we ons aan, daarop zijn we aanspreekbaar en van daaruit maken we beargumenteerde keuzes. We gaan het gesprek over ethische vraagstukken aan vanuit christelijk perspectief. We zien het als onze taak om psychisch kwetsbare cliënten die met deze vragen worstelen goed bij te staan. Wanneer dit wenselijk is voor cliënten, werken we graag samen met het pastoraat bij deze thema’s.
  We voelen ons aangesproken door de brief aan de Filippenzen, waarin Paulus ons expliciet oproept om te leven vanuit de gezindheid van Christus. Vanuit die mentaliteit willen wij als professionals naast onze cliënten staan en elkaar hierin ondersteunen.

  Zin om je te verbinden?
  Ben je enthousiast? We willen je graag handreikingen doen om specialist in christelijke ggz te worden. We hebben een uitgebreid opleidingsprogramma voor je, waarin je bovengenoemde competenties en attitudes verder kunt ontwikkelen. Je hoeft het dus niet alleen te doen.
 • Christelijke cultuur
  Binnen de instelling is sprake van een open cultuur, waarin medewerkers onderling de manier van bejegening van de cliënt met elkaar durven te bespreken; Bijbelse waarden rondom het omgaan met elkaar vormen hierbij het uitgangspunt, zowel voor de inhoud die besproken wordt als de manier waarop met elkaar gesproken wordt.
  Een van de vijf kernwaarden van Eleos is ‘ open’. Wij staan open voor iedereen en luisteren zonder oordeel, ook al denken we soms verschillend we laten cliënten altijd in hun waarde en houden rekening met hun achtergrond. Als collega’s luisteren we naar elkaar en staan we open voor feedback en andere meningen. We geloven dat we daar allemaal beter van worden.
  uit deze kernwaarden komt onze open cultuur duidelijk naar voren.
  Een andere kernwaarde is ‘ verbonden’: we zijn met elkaar verbonden door het geloof in Jezus Christus. We kennen en begrijpen jouw achtergrond. In de behandeling en begeleiding is daarom ruimte om te praten over het geloof. Dit doen we indien mogelijk graag in samenwerking met jouw familie en kerk.
  Als collega’s zijn we veelkleurig. Dat zien we terug in de verschillende kerkelijke achtergronden. We waarderen de verschillen en ontmoeten elkaar in dat wat ons verbindt. Deze diversiteit kan ons helpen in de omgang met onze cliënten.

  Twee voorbeelden:
  1. Webinar in januari 2021 over je laten vaccineren tegen corona; hierbij waren een ethicus aangesloten, een collega die vanuit identiteit zich wel laat vaccineren en een collega die zich vanuit de christelijke identiteit niet laat vaccineren. Dit gesprek werd open gevoerd, met als doel medewerkers te helpen in hun denkwijze en besluitvorming omtrent vaccinatie, het standpunt van Eleos naar voren te brengen en dat elke keuze hierin wordt gerespecteerd. Maar ook hen te helpen deze gesprekken met cliënten te voeren.
  2. Het herijken van onze kernwaarden: In 2019 werden de kernwaarden van Eleos opnieuw vastgesteld. Hiertoe werden er 15 medewerkersbijeenkomsten georganiseerd door het hele land. Tijdens de bijeenkomsten gingen medewerkers met elkaar en de Raad van Bestuur, in gesprek over de kernwaarden en missie van Eleos. Daarbij werd ook juist veel gesproken over ‘wat is christelijke ggz’, hoe uit ons christen zijn zich in ons werk, en wat betekent dit voor thema’s als kleding en ons hulpaanbod (zijn we er voor iedereen, of juist vooral voor christenen?).
fb logo _
NAAR AANBIEDERSCHRIJF EEN BEOORDELINGAndere locaties van deze aanbieder

M. Eleos , specialist in christelijke ggz
communicatie@eleos.nlContactpersoon

Bezoekadres
Zuiderinslag 4 C
3871 MR Hoevelaken


Postadres
Postbus 2778
3800GJ Amersfoort

088-892 12 13

welkom@eleos.nl

www.eleos.nl

Gemiddelde beoordeling: 8.3/10

Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

15
24 oktober 2023 - Goedgekeurd door de redactie

Eleos ambulant, erg goede ervaringen! Eleos fonteyn, goede ervaringen! Eleos woonvormen, nooit aan beginnen. Ik heb 2 jaar gevochten om contact en samenwerking met begeleiders te krijgen, een hele enkele begeleider wil wel naast je staan. Maar de meesten willen gewoon hun eigen ding kunnen doen en een cliënt met een eigen mening is dan niet zo gewenst. Helaas heb ik op woonvorm de Brug de ervaring dat cliënten uitgescholden, genegeerd, gediscrimineerd en vernederd worden. Zeer veel bewoners getraumatiserend , begeleiders maken hun identiteit ernstig te schande. Een andere woonvorm van Eleos kwam in de eerste instantie stabieler op mij over en alsof er meer ruimte was voor samenwerking, en alsof er meer gelijkwaardig contact was. Zolang de samenwerking maar oppervlakkig blijft, de cliënt niet super gemotiveerd is, en de cliënt niet eerlijkheid als uitgangspunt heeft, dan komt deze plek ook inderdaad beter over. Maar ik heb er inmiddels genoeg gezien om mensen die hulp zoeken dringend te adviseren, ga nooit naar een woonvorm. De 'christelijke identiteit' zie je niet terug, alleen in rokjes. En als jij wilt herstellen, moet je hier al helemaal niet zijn. Ik heb veel mensen al zien breken, of slechter weggaan dan ze binnen kwamen. Doe jezelf dit niet aan.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
2.4/10
Gemiddeld
15
11 oktober 2023 - Goedgekeurd door de redactie

Ik heb niet eerder meegemaakt dat zorgverleners zo onbetrouwbaar, onkundig en niet integer zijn. Vooral onbetrouwbaar en niet integer is erg. Dat is echt de basis.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
2.2/10
Gemiddeld
55
19 juni 2023 - Goedgekeurd door de redactie

zorg met eigen identiteit in een dependance maximale vrijheid maximale begeleiding

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
55
26 januari 2023 - Goedgekeurd door de redactie

Het verblijf en behandeling van 7 weken in de Fontein heeft me rust gegeven en de eerste handvatten om het in mijn leven anders te gaan doen. De ambulante hulpverlening daarna bij Eleos Dordrecht was rustig opgebouwd en hebben me erg geholpen om rust in mijn leven in te bouwen en medicijnen af te bouwen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Bedankt voor je review. Wij zijn blij om te lezen dat je zo geholpen bent. Eerst tijdens je....

Bedankt voor je review. Wij zijn blij om te lezen dat je zo geholpen bent. Eerst tijdens je behandeling op de fontein en daarna op locatie in Dordrecht.
Lees meer
55
15 november 2022 - Goedgekeurd door de redactie

er is goed naar mijn hulpvraag geluisterd en er is begrip en hulp geboden ..waarvoor ik zeer dankbaar ben.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Bedankt voor je waardering. Wat fijn om te lezen dat er gekeken is naar wat jij nodig hebt. Mooi....

Bedankt voor je waardering. Wat fijn om te lezen dat er gekeken is naar wat jij nodig hebt. Mooi dat je hier met dankbaarheid op mag terugkijken.
Lees meer
45
08 oktober 2022 - Goedgekeurd door de redactie

Na relatief lang behandeltraject kijk ik positief terug op de hulp en ondersteuning van Eleos. In de kern een seculaire en protocollaire behandelingen. Kenmerkend daarin was de ruimte voor eigen inbreng zowel diagnostisch als op geloofsgebied. Daardoor kan je zelf bepalen in tot welke mate je geloof inbrengt. Dit schept veel ruimte om jezelf te kunnen zijn en daarmee vertrouwt te raken tijdens de behandeling.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.2/10
Gemiddeld
Reactie:

Bedankt voor je review. Wat goed om te lezen dat je met zoveel positiviteit terugkijkt op je....

Bedankt voor je review. Wat goed om te lezen dat je met zoveel positiviteit terugkijkt op je behandeling bij Eleos.
Lees meer
45
06 september 2022 - Goedgekeurd door de redactie

Heel goed op weg geholpen door mevr.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.2/10
Gemiddeld
Reactie:

Bedankt voor je review. Wat goed om te lezen dat je tevreden bent over je behandelaar.

55
05 september 2022 - Goedgekeurd door de redactie

Ik ben uitermate tevreden en heb er veel baat bij gehad. De psychiater en dokter waren erg fijn en ben goed geholpen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Bedankt voor je waardering. Wat fijn om te lezen dat je zo tevreden terugkijkt op je behandeling.

55
26 mei 2022 - Goedgekeurd door de redactie

Zeker, ik ben enorm geholpen . Het was hard werken maar nu kan ik verder door al het geleerde in praktijk te brengen. Overleven is veranderd in leven!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Bedankt voor je waardering. Wat mooi zeg dat je weer kunt 'leven'. Wat fijn om te lezen.

55
12 april 2022 - Goedgekeurd door de redactie

Erg goed geholpen. Zeer vakkundig. Heb veel inzicht gekregen dmv gesprekken en methodieken. Ik heb de nodige handvatten gekregen en kan en kon daar goed mee aan de slag. Heeft mij enorm geholpen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.8/10
Gemiddeld
Reactie:

Bedankt voor deze mooie waardering. Wat fijn om te lezen dat je zo goed geholpen bent en de....

Bedankt voor deze mooie waardering. Wat fijn om te lezen dat je zo goed geholpen bent en de handvatten hebt ontvangen waarmee je weer verder kunt.
Lees meer
55
24 december 2021 - Goedgekeurd door de redactie

Na tientallen jaren met een trauma rondgelopen te hebben zónder enig besef (verborgen) ben ik heel deskundig geholpen door Mirjam. Het was moeilijk, maar het is heel goed verlopen en ik heb alles goed kunnen verwerken. Op mijn leeftijd kan ik eindelijk mijn echte leven weer op gaan pakken. Mijn dank is groot.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
45
22 december 2021 - Goedgekeurd door de redactie

Zeer goede en betrouwbare zorgverlener

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.8/10
Gemiddeld
45
17 december 2021 - Goedgekeurd door de redactie

Ik ben goed geholpen

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.6/10
Gemiddeld
Reactie:

Bedankt voor je waardering. Wat fijn om te lezen dat je goed bent geholpen.

45
13 december 2021 - Goedgekeurd door de redactie

Dankbaar dat deze mensen me willen helpen,

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.6/10
Gemiddeld
Reactie:

Bedankt voor je review! Wat fijn dat je dit zo ervaart.

55
26 november 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Snelle hulpverlening, goede en fijne gesprekken en goed resultaat! Zou anderen aanbevelen

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.8/10
Gemiddeld
Reactie:

Bedankt voor deze mooie review. Wat goed dat je zo tevreden bent over de hulpverlening. En wat....

Bedankt voor deze mooie review. Wat goed dat je zo tevreden bent over de hulpverlening. En wat leuk om te horen dat je ons ook zou aanbevelen bij anderen.
Lees meer
55
23 september 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

ik ben goed geholpen en ik heb het idee dat ik genoeg resultaat heb behaald om zelf verder te kunnen

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.2/10
Gemiddeld
45
08 juli 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Fijne gesprekken, goed geholpen, de christelijke (reformatorische) identiteit zat verweven in de hulpverlening!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.4/10
Gemiddeld
55
02 juli 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Dankbaar voor de best mogelijke hulp.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Bedankt voor uw review. Wat fijn om te lezen dat u dankbaar bent voor de hulp die u heeft ontvangen.

45
07 juni 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben fijn geholpen

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Bedankt voor je reactie! Wat goed om te horen dat je fijn geholpen bent.

55
14 mei 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik wordt uitstekend begeleid in de woonvorm waar ik woon!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Wat fijn dat je dit zo mag ervaren. Bedankt voor de mooie waardering.

45
03 februari 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Eleos maakt de drempel om hulp te zoeken laag door een aangename sfeer te creëren. Mijn psycholoog betrok het geloof in onze gesprekken en begreep mijn christelijke normen en waarden.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
7.4/10
Gemiddeld
55
13 januari 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik heb de hulpverlening van Eleos als zeer goed ervaren tijdens en na een opname in de Fontein. Deze tijd herinner ik me als een “gouden tijd”. Samen met de behandelaars zoeken naar de juiste behandeling, waarbij er ook echt naar je geluisterd wordt. En wat fijn als iedereen dan mee leeft als er vooruitgang/ verbetering mag zijn. Erg waardevol was de christelijke sfeer tijdens verblijf en de therapieën/behandelingen. Ik zou Eleos zeker aanbevelen bij anderen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
35
08 januari 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

...

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
5.4/10
Gemiddeld
55
15 december 2020 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik heb hier schematherapie gevolgd. Dit ging op deskundige wijze. Ik waardeer en vertrouw de mensen daar na mijn ervaring. Oprechte interesse en zorg heb ik daar ervaren.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw waardering. Wat fijn dat u naast professionele behandeling ook oprechte interesse....

Dank voor uw waardering. Wat fijn dat u naast professionele behandeling ook oprechte interesse hebt ervaren!
Lees meer
55
12 november 2020 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik heb de hulpverlening als zeer prettig en professioneel ervaren. Ik voelde me gehoord en serieus genomen. Ik zou mijn behandelaar en de organisatie zeker bij anderen aanbevelen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
Reactie:

Wat mooi om te lezen dat u zich gehoord voelde, dat vinden we erg belangrijk. Dank voor uw....

Wat mooi om te lezen dat u zich gehoord voelde, dat vinden we erg belangrijk. Dank voor uw waardering.
Lees meer
55
13 mei 2020 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

De behandeling en begeleiding van Eleos was voor mij top. het wederzijdse vertrouwen was voor mij gunstig evenals dat de kern van mijn problematiek adequaat aangepakt werd. De christelijke identiteit van waaruit Eleos werkt heb ik in ruime mate ervaren en was voor mij een meerwaarde en tot bemoediging bij alle hulpverlening die ik ontving. Door mijn positieve ervaring beveel ik Eleos graag bij anderen aan. Ik hoop dat een ieder die hulp behoeft dezelfde bate van Eleos mag ervaren.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Hartelijk bedankt voor uw waardering. Wat fijn om te lezen dat u zo tevreden bent over onze....

Hartelijk bedankt voor uw waardering. Wat fijn om te lezen dat u zo tevreden bent over onze hulpverlening en dat u de christelijke identiteit ook als bemoedigend hebt ervaren!
Lees meer
45
21 oktober 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

voor behandeling van mijn depressie ben ik doorverwezen door Eleos naar behandelcentrum"Eleos "de Fontein in Bosch en Duin. Daar heb ik meegedaan aan een Moodcamp van twee weken, waarbij je dus twee weken bent opgenomen en een heel intensief programma volgt. Dit is gericht op activatie, speciaal voor mensen met een depressie. Dit heeft mij geholpen weer structuur te krijgen en weer actief te worden. Ook de groepssessies waren fijn, je voelde je begrepen door je groepsgenoten, omdat iedereen ongeveer hetzelfde doormaakt. Ook de individuele gesprekken met behandelaars gaven mij inzicht in eigen handelen. Ook worden je naasten betrokken in dit proces, waardoor je voor thuis het gevoel weer hebt dat je er niet alleen voor staat. Dit alles vanuit een christelijk oogpunt, wat voor mij ook als fijn is ervaren.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.6/10
Gemiddeld
55
17 oktober 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Onwijs goed geholpen en heel vertrouwd

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.6/10
Gemiddeld
55
13 augustus 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

In een periode van diepe depressie ben ik door diverse zorgverleners en instellingen binnen Eleos opgevangen en begeleidt. Momenteel ben ik gelukkig weer op de weg naar herstel met dank aan de betrokken en professionele begeleiding van medewerkers van Eleos, waarbij ik de psycholoog Arthur Hegger speciaal wil bedanken. Omdat ik herstellende ben heb ik het item 'resultaat' nog niet een uitstekend gegeven, ik heb wel hoop dat dit t.z.t. aangepast kan worden ;-)

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.2/10
Gemiddeld
55
18 juli 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Wij voelen ons gesteund door de hulpverlener in de gesprekken die we met ons kind bij haar voeren. Ook kunnen we altijd contact opnemen of een mail sturen, waarna we snel antwoord kunnen verwachten.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.0/10
Gemiddeld
55
05 juli 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Zorg op maat en goede praktische ondersteuning met adviezen en inzichten.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.0/10
Gemiddeld
55
03 juli 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Toen ik een half jaar geleden bij Eleos kwam, ging het helemaal niet goed met mij. Ik was helemaal vastgelopen in mijn leven en was erg wanhopig. Ik krijg hulp van Eleos om te leren omgaan met mijn situatie. En ik vind het heel fijn dat het geloof erbij wordt betrokken. Dat vind ik heel belangrijk. Ik ervaar steun, betrokkenheid en hoop in de hulp die ik krijg. Waarbij de mensen van Eleos zich met hun hart voor mij inzetten. Ze proberen mij zo goed mogelijk te helpen. Stap voor stap word ik naar boven getrokken. Ik ben er nog niet. Maar het doet mij goed dat er mensen zijn die mij helpen en naast mij staan.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
18 juni 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Na een jaar hulp te hebben gekregen voel ik me nu een stuk zelfverzekerder. Ik heb geen minderwaardigheidsgevoel meer. Voel me goed in mn vel en dank zij de afbouw van antidepressiva heb ik geen nachtmerries meer. Kortom het was voor mij de juiste plek om te werken aan mezelf

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
13 juni 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik heb een heel aantal jaren bij Eleos gelopen in Amersfoort. Ik ben erg tevreden over de hulpverlener die ik heb gehad. Zij heeft mij echt uitstekend begeleid.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
08 juni 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Prettige en deskundige behandeling in een veilige situatie. Erg tevreden! Resultaat mag er zijn.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.6/10
Gemiddeld
55
07 juni 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ondanks dat mijn behandeling ruim 3,5 jaar heeft geduurd, ben ik nu diagnose vrij! Door blijven zoeken naar de juiste behandeling die wel aanslaat vond ik kenmerkend voor mijn hulpverlener. Ze laten je niet zomaar gaan, als het vertrouwen er niet is dat je het zelf weer aankunt.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
05 juni 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben zeer deskundig geholpen. To-the-point en open, maar ook confronterend op een prettige wijze. Ik heb veel handvatten meegekregen tijdens en na de therapie.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.8/10
Gemiddeld
55
17 april 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Duidelijke doelen opgesteld op basis van mijn inbreng bij aanvang. Goede afronding door het opzetten van een individueel plan.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.2/10
Gemiddeld
55
18 maart 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben goed geholpen de gesprekken hebben goed geholpen. Weer geleerd te relativeren. Blij met het begrip voor geestelijke vragen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.2/10
Gemiddeld
55
25 februari 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Het is heel fijn dat mijn hulpverlener open vragen geeft zodat ik spelenderwijs op punten kom die er toe doen. Ik ben heel erg tevreden over het vertrouwen en de veiligheid die hier geboden wordt. Mijn hulpverlener durft een spiegel voor te houden en is niet bang om mij te confronteren. Hulp krijgen is nog niet zo eenvoudig dan moet eerst het probleem helder zijn!!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.0/10
Gemiddeld
55
12 februari 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Blij met deze hulpverlening! Van heel ver en diep gekomen, erg dankbaar dat ik weer zover mocht komen om verder te gaan. Te mogen weten dat ook ik de moeite waard ben. Fijn dat er Christelijke zorg is die hulp bied vanuit onze indentiteit.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
24 januari 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik heb een combinatie van gesprekken en E-health gehad. Met de E-health kon ik thuis aan de slag. Door het bekijken en lezen van duidelijke voorbeelden kon ik zelf goed beschrijven waaraan ik wilde werken. En dat is gelukt. Wat in de E-health niet aan bod kwam, of moeilijke vraagstukken kon ik in de persoonlijke gesprekken voorleggen. En dit alles in een prettige, vertrouwde sfeer. Ik werd gerespecteerd als mens en als christen. Ik heb nog een hele weg te gaan, maar dankzij Eleos heb ik het gereedschap om dat te doen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
45
03 januari 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Op het juiste moment kon ik naar de Eleos. Werd ik geholpen en op de goede weg gezet. Heel veel dank Alles kon ik kwijt, er was veel vertrouwen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.4/10
Gemiddeld
55
19 december 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Dank voor de snelle en goede hulp die ik kon krijgen

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.2/10
Gemiddeld
55
28 november 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Erg professioneel, begrijpend en meelevend. Zeer tevreden met Elios.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.6/10
Gemiddeld
55
28 november 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik heb langere tijd (anderhalf jaar) een behandeltraject gevolgd bij Eleos. Ik ben erg blij met het behaalde resultaat, de hulp en expertise van mijn zeer vriendelijke behandelaar. De christelijke identiteit is voor mij een erg belangrijke factor, omdat mijns inziens geloof een essentieel onderdeel is van wie iemand is en daarmee ook van de behandeling. Ook de service was goed. Kortom: als u op zoek bent naar christelijke hulp die oog heeft voor wie u/je bent en daarbij geloof meeneemt, dan moet u/jij bij Eleos zijn.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
45
15 november 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben tevreden over de geboden hulp bij Eleos. De behandelaar sloot goed aan bij waar ik mee bezig was. Mijn perfectionisme, hoge eisen en het gevoel het nooit goed genoeg te doen zijn minder geworden door middel van schema-therapie. Dit was erg nuttig, confronterend en goed. Ik denk dat ik hier de rest van mijn leven wat aan heb.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.4/10
Gemiddeld
45
05 oktober 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik heb meerdere keren in mijn leven als "patiënt" rondgelopen bij het GGZ. Na elke behandeling kon ik eventjes vooruit, maar terugval leek haast onvermijdelijk. Toen ik overspannen raakte had ik weer behoefte aan hulp, maar wou het nu vooral zoeken bij God. Helemaal omdat ik begon te zien dat de psychologie voornamelijk uitgaat van een niet-Christelijk wereldbeeld. Bovendien wordt die steeds meer beïnvloed door spiritualiteit en Oosters denken (Mindfullness). Men raadde mij als alternatief de Christelijke GGZ aan. Zo kwam ik bij Eleos terecht. Hoe zichtbaar de Christelijke identiteit wordt in de behandeling hangt deels van jezelf en deels van je behandelaar af. Wanneer je daar naar vraagt en ook zelf het geloof bij je problematiek betrekt kan daar prima aan tegemoet gekomen worden. De behandelmethoden op zich zijn niet specifiek "Christelijk". Ik heb zowel gebruik gemaakt van hulp thuis als gesprekken op kantoor. In beide gevallen is er goed met mij gekeken naar wat mijn doelen zijn en waar we aan wilden werken. Daarbij is mijn denken uitgedaagd en kreeg ik allerlei "tools" om met concrete problemen en situaties om te gaan. Toen dat nodig was hebben we de behandeling bijgesteld. Behandelaars heb ik ervaren als veilig, kundig en vriendelijk.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
7.0/10
Gemiddeld
fb logo _
NAAR AANBIEDERSCHRIJF EEN BEOORDELINGAndere locaties van deze aanbieder

Eleos , specialist in christelijke ggz
communicatie@eleos.nlContactpersoon

Bezoekadres
Zuiderinslag 4 C
3871 MR Hoevelaken


Postadres
Postbus 2778
3800GJ Amersfoort

088-892 12 13

welkom@eleos.nl

www.eleos.nl

Schrijf een beoordeling

Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

Reactie
Naam
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
E-mailadres
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
 

Stuur door

Naam ontvanger
E-mailadres ontvanger
Uw e-mailadres
Typ een bericht Niet verplicht
 
192