Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN IKZOEKCHRISTELIJKEHULP.NL

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Stichting Ikzoekchristelijkehulp.nl: Eigenaar van ikzoekchristelijkehulp.nl
  • Aanbieder: de aanbieders die hun gegevens betreffende hun zorg of hulpverlening in de database van ikzoekchristelijkehulp.nl hebben geplaatst dan wel met instemming hebben laten plaatsen.
  • Bezoeker: ieder die gebruik maakt van de informatie op ikzoekchristelijkehulp.nl zonder daarbij in te loggen.
  • Overeenkomst: de afspraken, vastgelegd in een schriftelijke of digitale vastlegging, op grond waarvan ikzoekchristelijkehulp.nl dienst(en) aan Wederpartij ter beschikking stelt, en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
  • Wederpartij: iedere bezoeker of aanbieder die middels een digitale akkoordverklaring ten aanzien van deze Algemene Voorwaarden met ikzoekchristelijkehulp.nl een overeenkomst heeft gesloten.
  • De site: de website ikzoekchristelijkehulp.nl

 

Artikel 2: Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen ikzoekchristelijkehulp.nl en wederpartij waarop ikzoekchristelijkehulp.nl deze van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een overeenkomst komt tot stand uitsluitend na akkoordverklaring door Wederpartij van de Algemene Voorwaarden. ikzoekchristelijkehulp.nl wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van Stichting Ikzoekchristelijkehulp.nl. Alle gegevens op deze website zoals data, grafische gegevens, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen of html-code, worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht en blijven eigendom van de Stichting Ikzoekchristelijkehulp.nl of van derden. Wederpartij mag deze gegevens gebruiken voor persoonlijke doeleinden overeen-komstig de wetregels van het intellectueel eigendomsrecht. Ieder ander gebruik is verboden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
ikzoekchristelijkehulp.nl doet het uiterste om ten aanzien van alle onderdelen van de site zo volledig, actueel en deskundig mogelijk te zijn. Dat ontslaat aanbieders en bezoekers er niet van de juistheid van de informatie en de adviezen op juistheid te controleren. ikzoekchristelijkehulp.nl stelt zich niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van één of meerdere onderdelen van deze site. ikzoekchristelijkehulp.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of samenhangt met tijdelijke onbereikbaarheid van de site, of tijdelijke onbeschikbaarheid van de diensten. Voor de bemiddelingsservice geldt dat ikzoekchristelijkehulp.nl blijft toezien op een deskundige advisering. ikzoekchristelijkehulp.nl stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze adviezen. ikzoekchristelijkehulp.nl bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Ook wordt vanuit tal van sites links gelegd naar deze site. ikzoekchristelijkehulp.nl is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze sites wordt gepresenteerd en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de hierop verstrekte informatie of adviezen. ikzoekchristelijkehulp.nl doet het uiterste om virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie met bezoekers of aanbieders te voorkomen. Zij acht zich daarom niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie.

Artikel 4: Rechten en verplichtingen van de wederpartij
Wederpartij zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verant¬woordelijk en zorgvuldige (on-line) gebruiker verwacht mag worden. Uit de aard van de overeenkomst vloeit voort dat ikzoekchristelijkehulp.nl de beschikking heeft over persoonsgegevens. ikzoekchristelijkehulp.nl zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen. De wederpartij zal ervoor zorg dragen dat de informatie die hij aan (onderdelen van) de site toevoegt, bijdraagt aan de realisatie van het doel van ikzoekchristelijkehulp.nl. Wederpartij zal niemand hinderen bij het gebruik van de dienst(en) of de site, noch deze schade toebrengen in de zin van het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, het plaatsen van incomplete en/of niet waarheidsgetrouwe informatie, het toevoegen van informatie aan de site voor een ander doel dan het verstrekken van informatie overeenkomstig de doelstelling van ikzoekchristelijkehulp.nl, het verwijderen en/of wijzigen van materiaal, dat door anderen op de site is geplaatst, het schenden van privacy of publiciteit van ikzoekchristelijkehulp.nl en/of het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de site.

Artikel 5: Rechten en verplichtingen van ikzoekchristelijkehulp.nl
ikzoekchristelijkehulp.nl verschaft iedereen toegang tot haar site. ikzoekchristelijkehulp.nl geeft iedere christelijke aanbieder van zorg of hulpverlening de gelegenheid om zonder kosten informatie betreffende zijn zorg en hulpverleningsactiviteiten aan de database christelijke hulp toe te voegen in de vorm van het openen en bijhouden van een eigen profiel. ikzoekchristelijkehulp.nl heeft het recht deze gegevens te wijzigen, te publiceren en/of op andere wijze ter beschikking te stellen aan derden voor zover dat in overeenstemming is met de doelstelling van ikzoekchristelijkehup.nl ikzoekchristelijkehulp.nl zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar site zo spoedig mogelijk op te heffen. Desalniettemin kan zij niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de diensten en is zij evenmin verplicht tot restitutie van (advertentie) gelden voor zover de duur van de verstoorde toegang van de website een termijn van vijf werkdagen niet overschrijdt. Indien de storing langer duurt dan vijf werkdagen, heeft wederpartij slechts recht op een pro rato restitutie van de prijs voor de dienst(en) voor de duur van de periode waarin deze dienst niet door ikzoekchristelijkehulp.nl geleverd kon worden. ikzoekchristelijkehulp.nl behoudt zich in alle redelijkheid het recht voor aanbieders te weigeren of plaatsing van informatie, vacatures, advertenties etc. te weigeren en/of met onmiddellijke ingang te verwijderen van de site indien naar het oordeel van ikzoekchristelijkehulp.nl een dergelijke plaatsing niet bijdraagt aan de doelstelling van ikzoekchristelijkehulp.nl of om een andere reden niet passend is voor de site. Wederpartij geeft ikzoekchristelijkehulp.nl toestemming tot het zo nu en dan toezen¬den van emailberichten met informatie over producten, diensten en/of andere met ikzoekchristelijkehulp.nl samenhangende zaken. Deze emailberichten maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst tussen wederpartij en ikzoekchristelijkehulp.nl en het is dientengevolge niet mogelijk zich daar separaat voor af te melden.

Artikel 6: Prijs en betaling
Tenzij anders schriftelijk is aangegeven of overeengekomen, zullen de facturen door de wederpartij overeenkomstig de op deze facturen vermelde betalingscondities worden voldaan. Betaling dient plaats te vinden, binnen dertig dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur. ikzoekchristelijkehulp.nl behoudt zich het recht voor de prijzen van de dienst(en) en andere producten te wijzigen of te herzien. ikzoekchristelijkehulp.nl zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 30 (dertig) dagen van tevoren op de site plaatsen. Indien de wederpartij niet tijdig betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zij zonder verdere ingebrekestelling vanaf dat moment tevens over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente verschuldigd. Alle kosten ter invordering gemaakt, nadat de betreffende betalingstermijn is afgelopen, komen ten laste van de wederpartij. Indien ikzoekchristelijkehulp.nl het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt de wederpartij daaromtrent schriftelijk op de hoogte gesteld. ikzoekchristelijkehulp.nl is eveneens gerechtigd de in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten te vorderen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer de wederpartij in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.

Artikel 7: Diversen
Het is niet toegestaan om een overeenkomst tussen ikzoekchristelijkehulp.nl en wederpartij geheel of gedeeltelijk of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ikzoekchristelijkehulp.nl Op alle overeenkomsten tussen ikzoekchristelijkehulp.nl en wederpartij is Nederlands recht van toepassing. ikzoekchristelijkehulp.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen overeenkomsten. Wijzigingen zullen in de regel gepubliceerd worden in emailberichtgeving. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen ten minste worden gepubliceerd op de site en zullen pas in werking treden 14 (veertien) dagen na wijziging op de site. Wederpartij is zelf verantwoordelijk op gezette tijden informatie over gewijzigde Algemene Voorwaarden op de site in te winnen. Indien de wederpartij niet instemt met de wijziging, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt. In geval van geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking. Deze voorwaarden worden beschikbaar gesteld op de site en worden, voor zover zij niets reeds ter hand zijn gesteld, op eerste verzoek aan wederpartij toegezonden.

Amersfoort, 2015

194