Eleos - behandelcentrum 'de fontein', Bosch en Duin

Bosch en Duin

Bekijk beschikbare vacatures

10.0/10
6 beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Klinisch psycholoog
  • Psychotherapeut
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Psychiater
 • Thematiek
  • Angstproblemen
  • Depressie
  • Geestelijke gezondheid
  • Opname
  • Psychiatrie
  • Zelfdoding
 • Werkwijze
  • Dagbehandeling
  • Opname
 • Registraties
  • BIG
  • Lidmaatschap beroepsverenigingen
   -
  • Introductie
   Soms heb je zoveel moeite met je klachten, dat je jezelf nauwelijks staande kunt houden. Dan kun je terecht op behandelcentrum ‘de fontein’. Op deze locatie, rustig gelegen in Bosch en Duin, bieden we deeltijd behandeling of klinische opname. Op de fontein bieden we gespecialiseerde ggz (ook wel specialistische ggz genoemd) op twee afdelingen. Op De Bedding bieden we opname bij depressie, angst, crisis of andere ggz-behandeling en deeltijdbehandeling bij angst en depressie. Op De Spreng bieden we opname voor een intensieve behandeling bij persoonlijkheidsproblematiek en deeltijdbehandeling bij persoonlijkheidsstoornissen.
  • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
  • Bij deze zorgverlener kunt u terecht voor een verblijf op locatie van de zorgverlener (intramuraal).
  • Financiering
  • Werkgebied
   Landelijk
  • Vestigingen


  • Wijze van aanmelden
   Meer informatie over aanmelden vind je op onze website.
  • Werktijden
   Bezoektijden: maandag tot en met vrijdag 19.00-21.00 uur, woensdag vanaf 15.00 uur. In het weekend: 10.00-21.00 uur.
  • Gespecialiseerd in:
   Klinische opname, deeltijdopname, persoonlijkheidsstoornissen, angstbehandeling, klinische ggz.
  • Identiteit
   Protestants Christelijk
  • Percentage christenen onder cliënten:
   90
  • Grondslag / doelstelling
   Bij Eleos werken we vanuit de overtuiging dat geloof en psychisch functioneren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We bieden daarom zorg vanuit dit geloof. Op de fontein is ruimte voor vragen die jij hebt rondom psychische problemen en je geloof. Je kunt je geloof bespreekbaar maken, als je dat zelf wilt. Je kunt de christelijke identiteit van de fontein merken in de waarde die we hechten aan de zondag, maar bijvoorbeeld ook aan ruimte voor pastoraat. Ook als je zelf niet gelovig bent of niet-christelijk bent, ben je welkom op de fontein. We bieden jou, net als ieder ander, specialistische ggz van hoge kwaliteit.

  Deze zorgaanbieder is in het bezit van het Certificaat Christelijke Zorg. Bij het aanvragen van dit certificaat zijn de volgende antwoorden gegeven

  • Identiteit
   De christelijke identiteit van de instelling ligt verankerd in de grondslag zoals opgenomen in de statuten van de instelling, doordat hierin verwezen wordt naar de Bijbel als gezaghebbend Woord van God.
   Doel en grondslag
   Artikel 3
   1. De grondslag van de stichting is de Heilige Schrift en de daarop gegronde Drie
   Formulieren van Enigheid.
   2. De stichting heeft ten doel het bieden van geestelijke gezondheidszorg genormeerd aan
   de in lid 1 genoemde grondslag, vooral aan personen die behoren tot de gereformeerde
   gezindte en verder aan allen die deze zorg behoeven.
  • Personeelsbeleid
   Het personeelsbeleid besteedt aantoonbaar aandacht aan het onderdeel ‘christelijke identiteit van de sollicitant’.
   Eleos is de specialist in christelijke GGZ. Dit heeft niet alleen een externe werking, maar werkt ook
   door in de visie die Eleos heeft ten aanzien van arbeid, personeel en personeelsbeleid:
    vanuit de bijbel geloven wij dat we een opdracht hebben de aarde te bouwen en bearen, de
   zogenaamde ’scheppingsopdracht’; de medewerker heeft o.a. door arbeid de mogelijkheid om
   te voldoen aan Gods cultuuropdracht;
    o.a. door arbeid kan de mens God eren en danken; de mens kan door arbeid God dienen;
    de mens is als sociaal wezen geschapen, binnen de arbeid dient de mens de mogelijkheid te
   hebben contacten aan te gaan en te onderhouden; de mens kan zijn naaste dienen door arbeid;
    de arbeid dient een beroep te doen op de capaciteiten van de arbeidende mens en ruimte
   bieden om de gaven verder te ontwikkelen.
   De uitgangspunten voor het personeelsbeleid van Eleos kunnen worden samengevat in de volgende
   begrippen:
   1. rentmeesterschap;
   2. verantwoordelijkheid;
   3. rechtvaardigheid;
   4. integriteit;
   5. visie op gezag in de arbeidsorganisatie.
  • Deelname netwerk
  • Communicatie
   De instelling draagt zorg voor een transparante communicatie over haar grondslag en identiteit en de daarop gebaseerde werkwijze. Dit is minimaal terug te vinden op de website van de instelling en klantendocumentatie (indien van toepassing).
   https://www.eleos.nl/over-eleos/
  • Bestuurders en grondslag
   De toezichthouders, bestuurder(s), leidinggevenden en medewerkers van de organisatie onderschrijven de christelijke grondslag en leven deze voor.
   Zin om je te verbinden?
   Er is iets dat Eleos bijzonder maakt. Wij doen ons werk vanuit ons geloof in God. We geloven dat Hij onze Schepper is, Die ons beter kent dan wie ook en Hij maakt herstel mogelijk – ook al blijven er soms barsten en scheuren over in dit leven. Deze hoop is de basis voor ons werk.

   Eleos is specialist in de christelijke geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dat houdt in dat cliënten bij ons zorg ontvangen volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, door middel van behandelingen die bewezen effectief zijn. Daarnaast betekent dit dat we zorg verlenen vanuit een christelijke identiteit. De samenhang tussen geloof en psyche is dan ook een belangrijk aandachtspunt binnen de zorgverlening, omdat we geloven dat dit bijdraagt aan herstel.
   Werken als specialist in de christelijke ggz vraagt van jou specifieke competenties, attitudes en gedragskenmerken. In deze uitnodiging beschrijven we dat nader in de hoop dat dit je extra motiveert om bij ons te komen werken.
   Specialist in christelijke ggz

   Omdat Eleos specialist is in christelijke ggz, zijn we expliciet geïnteresseerd in de relatie tussen geloof en psyche en betrekken we dit bij de zorgvraag van onze cliënten. We wegen samen met de cliënt zorgvuldig af hoe deze thematiek in timing en intensiteit past binnen het geheel van behandeling en begeleiding.

   Als het gaat om geloof en psychische problematiek hebben we diverse interventiemogelijkheden. Zo benutten we de mogelijkheden van de christelijke gemeente als sociale omgeving die kan bijdragen aan herstel. Met psychologische methodieken ontrafelen wij de kluwen van problematiek en geloofsbeleving. Daarnaast weten we hoe geloof enerzijds tot steun kan zijn en andersom geloofsworstelingen kunnen leiden tot psychische spanningen. Sensitiviteit, kennis en vaardigheden ten aanzien van deze thematiek vinden wij erg belangrijk.

   Specialist in christelijke ggz ben je niet zomaar, daarom heeft Eleos een intern scholingsprogramma waarin je in drie jaar tijd je bekwaamt tot specialist in de christelijke ggz.

   Onze cliënten
   De meerderheid van onze cliënten heeft een protestants-christelijke achtergrond. Zo kerkt een groot gedeelte van onze cliënten in één van de verschillende reformatorische of gereformeerde kerken die ons land rijk is. Een groeiend aantal cliënten weet zich verbonden met de meer evangelische geloofsgemeenschappen. We zien het als een voorrecht en teken van vertrouwen dat we voor een brede groep van christenen van betekenis kunnen zijn in ons hulpaanbod. Iedereen is welkom bij ons. Wij zien dat ook niet-christelijke cliënten bij ons aankloppen voor goede zorg en daar zijn we blij mee.

   Onze visie
   Herstelondersteunende zorg en het christelijk geloof passen goed bij elkaar. Wij hebben binnen de ggz te maken met lijden en onvolmaaktheid. Soms is klinisch herstel slechts beperkt mogelijk. Wij geloven dat werken aan herstel verder reikt dan alleen het terugdringen of genezen van de symptomen van psychische ziekte. Samen met cliënten zoeken we daarom ook naar existentieel herstel en nieuw perspectief. Hiermee geven wij vanuit onze christelijke perspectief invulling aan positieve gezondheid.

   Jouw toegevoegde waarde
   Belangstelling
   Op het kennisgebied geloof en psychisch functioneren is nog veel te winnen. We zoeken medewerkers die nieuwsgierig in de wereld staan, ons thema een warm hart toedragen en zich daar verder in willen ontwikkelen. Het palet aan christelijke stromingen binnen onze doelgroep is groot. Het is essentieel dat je de leef- en denkwereld van onze cliënten goed begrijpt. Enerzijds doordat je zelf actief verbonden bent met een christelijke kerk, anderzijds door je te verdiepen in de geloofsovertuiging en belevingswereld van christenen die net iets anders geloven dan jij. Oprechte belangstelling vinden we een wezenlijke competentie van een specialist in christelijke ggz.

   Overstijgen
   Wij gaan er vanuit dat je de thema’s die raken aan geloof en kerkelijke cultuur begrijpt en kunt benoemen. Daarnaast verwachten we dat je in staat bent je eigen visie te overstijgen in het contact maken met cliënten met een net iets andere christelijke geloofsbeleving. Het kunnen omgaan met diversiteit, en ook het waarderen ervan, geeft je ruimte als zorgverlener en het kan jezelf ook verrijken.

   Christelijk onderscheidingsvermogen
   We hebben bij Eleos onze professionele codes en onze eigen beroepsethiek. Daar houden we ons aan, daarop zijn we aanspreekbaar en van daaruit maken we beargumenteerde keuzes. We gaan het gesprek over ethische vraagstukken aan vanuit christelijk perspectief. We zien het als onze taak om psychisch kwetsbare cliënten die met deze vragen worstelen goed bij te staan. Wanneer dit wenselijk is voor cliënten, werken we graag samen met het pastoraat bij deze thema’s.
   We voelen ons aangesproken door de brief aan de Filippenzen, waarin Paulus ons expliciet oproept om te leven vanuit de gezindheid van Christus. Vanuit die mentaliteit willen wij als professionals naast onze cliënten staan en elkaar hierin ondersteunen.

   Zin om je te verbinden?
   Ben je enthousiast? We willen je graag handreikingen doen om specialist in christelijke ggz te worden. We hebben een uitgebreid opleidingsprogramma voor je, waarin je bovengenoemde competenties en attitudes verder kunt ontwikkelen. Je hoeft het dus niet alleen te doen.
  • Christelijke cultuur
   Binnen de instelling is sprake van een open cultuur, waarin medewerkers onderling de manier van bejegening van de cliënt met elkaar durven te bespreken; Bijbelse waarden rondom het omgaan met elkaar vormen hierbij het uitgangspunt, zowel voor de inhoud die besproken wordt als de manier waarop met elkaar gesproken wordt.
   Een van de vijf kernwaarden van Eleos is ‘ open’. Wij staan open voor iedereen en luisteren zonder oordeel, ook al denken we soms verschillend we laten cliënten altijd in hun waarde en houden rekening met hun achtergrond. Als collega’s luisteren we naar elkaar en staan we open voor feedback en andere meningen. We geloven dat we daar allemaal beter van worden.
   uit deze kernwaarden komt onze open cultuur duidelijk naar voren.
   Een andere kernwaarde is ‘ verbonden’: we zijn met elkaar verbonden door het geloof in Jezus Christus. We kennen en begrijpen jouw achtergrond. In de behandeling en begeleiding is daarom ruimte om te praten over het geloof. Dit doen we indien mogelijk graag in samenwerking met jouw familie en kerk.
   Als collega’s zijn we veelkleurig. Dat zien we terug in de verschillende kerkelijke achtergronden. We waarderen de verschillen en ontmoeten elkaar in dat wat ons verbindt. Deze diversiteit kan ons helpen in de omgang met onze cliënten.

   Twee voorbeelden:
   1. Webinar in januari 2021 over je laten vaccineren tegen corona; hierbij waren een ethicus aangesloten, een collega die vanuit identiteit zich wel laat vaccineren en een collega die zich vanuit de christelijke identiteit niet laat vaccineren. Dit gesprek werd open gevoerd, met als doel medewerkers te helpen in hun denkwijze en besluitvorming omtrent vaccinatie, het standpunt van Eleos naar voren te brengen en dat elke keuze hierin wordt gerespecteerd. Maar ook hen te helpen deze gesprekken met cliënten te voeren.
   2. Het herijken van onze kernwaarden: In 2019 werden de kernwaarden van Eleos opnieuw vastgesteld. Hiertoe werden er 15 medewerkersbijeenkomsten georganiseerd door het hele land. Tijdens de bijeenkomsten gingen medewerkers met elkaar en de Raad van Bestuur, in gesprek over de kernwaarden en missie van Eleos. Daarbij werd ook juist veel gesproken over ‘wat is christelijke ggz’, hoe uit ons christen zijn zich in ons werk, en wat betekent dit voor thema’s als kleding en ons hulpaanbod (zijn we er voor iedereen, of juist vooral voor christenen?).
  FACEBOOK logo

  Stel uw vraag aan Eleos:

  Alleen de velden met een * zijn verplicht.
  NAAR AANBIEDERSCHRIJF EEN BEOORDELINGAndere locaties van deze aanbieder

  W. de fontein
  communicatie@eleos.nlContactpersoon

  Gemiddelde beoordeling: 10.0/10

  Deskundigheid

  Ik ben deskundig geholpen.

  Vertrouwen

  Ik voelde me op m’n gemak.

  Identiteit

  Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

  Resultaat

  Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

  Tevredenheid

  Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

  55
  04 februari 2023 - Goedgekeurd door de redactie

  Mijn oom is recent opgenomen in De Fontein. Hij heeft zelf geen toegang tot internet. Vandaar dat ik dit bericht plaats. Ik heb veel contact met hem en ben ook bij veel gesprekken aanwezig geweest. Hij geeft aan erg tevreden te zijn. De behandeling slaat aan en bovenal zeer betrokken, liefdevol en aandachtig personeel. Rustige omgeving zonder tv’s , radio’s en allerlei andere afleiding en uitstekend eten. Hij is heel erg dankbaar voor alle hulp.

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  10.0/10
  Gemiddeld
  Reactie:

  Bedankt voor je waardering! Wat mooi dat je dit voor je oom hebt willen schrijven. Maar bovenal,....

  Bedankt voor je waardering! Wat mooi dat je dit voor je oom hebt willen schrijven. Maar bovenal, wat fijn dat je oom zo tevreden is over zijn behandeling op de fontein.
  Lees meer
  55
  18 oktober 2021 - Goedgekeurd door de redactie

  goede zorg, aangenaam verblijf gehad

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  10.0/10
  Gemiddeld
  Reactie:

  Bedankt voor je waardering. Wij vinden het fijn om te lezen dat je het verblijf en de zorg zo....

  Bedankt voor je waardering. Wij vinden het fijn om te lezen dat je het verblijf en de zorg zo positief hebt ervaren.
  Lees meer
  55
  26 juni 2020 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

  Ze hadden alles goed onder controle. Ik kwam met een glimlach en vertrek met een glimlach

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  10.0/10
  Gemiddeld
  35
  30 oktober 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

  Enige tijd geleden een opname gehad nadat ik lange tijd op de wachtlijst stond voor dagbehandeling. Hierdoor in crisis geraakt waar niet adequaat op gereageerd werd. Huisarts moest lang praten voordat opname mogelijk was. Tijdens opname moest ik zelf om therapie vragen en pas na enkele weken kreeg ik een mentor. Na ontslag wegens gebrek aan vertrouwen overgestapt naar andere organisatie waar ik wel goede hulp krijg.

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  5.2/10
  Gemiddeld
  45
  17 mei 2016 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

  Heb 3 jaar bij eleos gelopen, bleef wel een beetje hangen bij hetzelfde punt, vielen dus in herhaling en kwamen niet met kritische oplossingen! Zeer vriendelijk en hartelijke mensen!

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  7.8/10
  Gemiddeld
  45
  03 mei 2016 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

  ik ben deskundig begeleid mijns inzien tekort maar ik krijg vervolgbehandeling bij eleos Goes de christelijke identiteit is heel breed dat is enerzijds mooi maar anderzijds ook verdrietig

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  7.2/10
  Gemiddeld
  FACEBOOK logo

  Stel uw vraag aan Eleos:

  Alleen de velden met een * zijn verplicht.
  NAAR AANBIEDERSCHRIJF EEN BEOORDELINGAndere locaties van deze aanbieder

  de fontein
  communicatie@eleos.nlContactpersoon

  Schrijf een beoordeling

  Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
  Deskundigheid

  Ik ben deskundig geholpen.

  Vertrouwen

  Ik voelde me op m’n gemak.

  Identiteit

  Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

  Resultaat

  Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

  Tevredenheid

  Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

  Reactie
  Naam
  Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
  E-mailadres
  Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
   

  Stuur door

  Naam ontvanger
  E-mailadres ontvanger
  Uw e-mailadres
  Typ een bericht Niet verplicht
   
  192